hlavná strana
 

Ponuka leteckej dopravy

Hlavná strana
Poistenie dopravy
Prevoz batožiny
Hmotnosť batožiny
Zrušenia a storná
Rezervácie letenky

Rýchla ponuka leteniek

 

Reklama

 

 

 
 
 
  ZRUŠENIA A VRÁTENIA

• Vrátenie cestovného z dôvodov neovplyvniteľných cestujúcim:
a) nebola-li cesta uskutočnená vôbec, vráti sa cestovné v plnej výške
b) ak bola uskutočnená časť cesty, vráti sa pomerná časť cestovného, pripadajúca na úsek letu z miesta, kde došlo k zrušeniu letu na letisko určenia, ktoré je uvedené v letenke (maximálne možné vrátiť hodnotu jednosmerného cestovného na zrušenom úseku cesty)
V týchto prípadoch dopravca neúčtuje manipulačný poplatok ani iné poplatky. Ak cestujúci požiada o vrátenie cestovného z iných dôvodov, alebo žiada o výmenu letenky, je dopravca oprávnený vybrať manipulačný poplatok. Poplatok predstavuje priemerné náklady na cenu prepravného dokladu, prenosové poplatky spojené s vystavením, rezerváciu a poštovné a telekomunikačné poplatky a náklady za účtovné operácie s tým spojené. CESTOVNÉ FORMALITY pasy, víza a iné doklady
Cestujúci je povinný zaobstarať si všetky doklady a splniť všetky povinnosti, ktoré ho oprávňujú k vstupu do krajiny, požadované úradmi krajiny odletu, transitu, transferu alebo príletu. Dopravca nezodpovedá za škody alebo výdavky, ktoré cestujúcemu vznikli tým, že nedodržal uvedené povinnosti.
Dopravca je oprávnený uskutočniť kontrolu všetkých cestovných dokladov a náležitostí. Cestujúci je povinný na požiadanie nahradiť dopravcovi všetky náklady vzniknuté tým, že nesplnil predpísané administratívne cestovné formality, požadované v krajine odletu, transitu, transferu alebo príletu.
Cestujúci je povinný byť prítomný pri prehliadke zapísaných alebo nezapísaných batožiny, ktorú vykonávajú colné alebo iné orgány. Dopravca nezodpovedá cestujúcemu za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá vznikla nesplnením tejto podmienky. Lietadlá

Dopravca poskytne náhradu buď osobe uvedenej na letenke alebo osobe, ktorá za túto letenku zaplatila a predloží o tom dostatočný dôkaz. Dopravca poskytne náhradu buď osobe uvedenej na letenku alebo osobe, ktorá za túto letenku zaplatila a predloží o tom dostatočný dôkaz.
Ak bola letenka zaplatená inou osobou, než ktorá je uvedená na letenke a dopravca má označené na letenke obmedzujúce podmienky pre refundáciu, uskutoční dopravca refundáciu len osobe, ktorá zaplatila letenku. Ak bola letenka zaplatené inou osobou, ako ktorá je uvedená na letenku a dopravca má označené na letenky obmedzujúce podmienky pre refundácia, uskutoční dopravca refundácia len osobe, ktorá zaplatila letenku.
Okrem prípadu stratených leteniek, vykoná dopravca refundáciu len na základe odovzdania príslušných kupónov dopravcovi. Okrem prípadu stratených leteniek, vykoná dopravca refundácia len na základe odovzdania príslušných kupónov dopravcovi.
Refundácie, ktorá bola poskytnutá osobe, ktorá predložila príslušné kupony, doklad o zaplatení a nevyužité letové kupóny v zmysle vyššie uvedených ustanovení, je považovaná za riadnu refundáciu a zbavuje leteckého dopravcu akejkoľvek zodpovednosti alebo následných nárokov na ďalšie refundácie. Refundácia, ktorá bola poskytnutá osobe, ktorá predložila príslušné kupony, doklad o zaplatení a nevyužité letové kupóny v zmysle vyššie uvedených ustanovení, je považovaná za riadnu refundácia a zbavuje leteckého dopravcu akejkoľvek zodpovednosti alebo následných nárokov na ďalšie refundácia.
Vrátenie cestovného z dôvodov neovplyvniteľných cestujúcim: Vrátenie cestovného z dôvodov neovplyvniteľných cestujúcim:
a) nebola-li cesta uskutočnená vôbec, vráti sa cestovné v plnej výške a) nebola-li cesta uskutočnená vôbec, vráti sa cestovné v plnej výške
b) ak bola uskutočnená časť cesty, vráti sa pomerná časť cestovného, pripadajúca na úsek letu z miesta, kde došlo k zrušeniu letu na letisko určenia, ktoré je uvedené v letenke (maximálne možné vrátiť hodnotu jednosmerného cestovného na zrušenom úseku cesty) b) ak bola uskutočnená časť cesty, vráti sa pomerne často cestovného, pripadajúca na úsek letu z miesta, kde došlo k zrušeniu letu na letisko určenia, ktoré je uvedené v letenky (maximálne možné vrátiť hodnotu jednosmerného cestovného na zrušenom úseku cesty)

 
     
     

 © n-games 2009 všetky práva vyhradené pre cestovateľské weby autora Leopolda a Cyrixa. Využili sme dizajnové prvky webstránok n-games  dizajnu a administrátora