hlavná strana
 

Ponuka leteckej dopravy

Hlavná strana
Poistenie dopravy
Prevoz batožiny
Hmotnosť batožiny
Zrušenia a storná
Rezervácie letenky

Rýchla ponuka leteniek

 

Reklama

 

 

 
 
 
  HMOTNOSŤ BATOŽINY

• Ak dva alebo viac cestujúcich, ktorí spolu cestujú do rovnakého miesta určenia istým lietadlom, predložia na odbavenie svoje batožiny v rovnakom čase a na rovnakom mieste, bude im povolená celková hmotnosť batožiny, ktorá je súčtom povolených voľných hmotnosťou batožiny týchto cestujúcich. VÝDAJ podanej batožiny
• a) cestujúci je povinný vyzdvihnúť si batožinu po prílete
a) vyzdvihnúť batožinu môže držiteľ batožinového lístka a ústrižku batožinové prívesky, ktorá bola k batožinou vystavená. Dopravca nie je povinný zisťovať, ak je držiteľ batožinového lístka a ústrižku batožinové prívesky oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za stratu, škodu, či iné výdavky, ktoré by vznikli cestujúcemu v tejto súvislosti.
b) poškodenie, neodpovedaniu alebo stratu batožiny je nutné ohlásiť ihneď pri prevzatí batožiny dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápisnicu. Inak sa predpokladá, že batožina bolo vydané v riadnom stave.
c) pri neskoršom ohlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenú škodou a príslušnou dopravou. Letový poriadok
• Dopravca môže bez predchádzajúceho oznámenia cestujúcim použiť iného typu lietadla alebo sa dať zastúpiť iným dopravcom.
Z vážnych príčin nezávislých na dopravcovi (poveternostné podmienky, technické dôvody atď) môže dopravca let odložiť, zrušiť, ukončiť alebo preložiť iným smerom, bez toho, aby mu z toho plynula zodpovednosť, okrem povinnosti zabezpečiť cestujúcim dopravu inými lietadlami alebo inými dopravnými prostriedkami alebo vrátiť cestovné .
• a) v prípade zmeškaniu spojenia alebo presmerovania cesty z dôvodov neovplyvniteľných cestujúcim, bude cestujúcemu poskytnutá náhradná preprava alebo vrátené cestovné.
b) v prípade, že mena cestujúcich nebol prijatý k doprave z dôvodov nedostatku kapacity, bude mu poskytnutá príslušná náhrada stanovená predpismi dopravcu.
c) ak je let zrušený alebo meškanie vplyvom okolností, ktoré sú mimo kontroly dopravcu a dopravca nie je schopný zaistiť vopred potvrdené miesto, cestujúci nemôže vystúpiť na vopred určenom alebo konečnom mieste určenia, alebo ak okolnosti spôsobí, že cestujúci zmešká rezervované spojenie, je dopravca povinný buď:
- Dopraviť cestujúceho pravidelnou linkou, kde je voľné miesto alebo
- Presmerovať cestujúceho do konečného miesta určenia vyznačeného na letenke alebo platný úsek pravidelnej linky alebo pravidelnou linkou iného leteckého dopravcu alebo zaistiť pre cestujúceho pozemnú dopravu. Ak suma za cestovné, platba za přespočetná batožinu a iné služby spojené so zmenou cesty prekročí hodnotu zaplatenej ceny letenky alebo jej časti, nebude dopravca od cestujúceho požadovať dodatočné cestovné alebo iné poplatky a vyplatí cestujúcemu rozdiel, pokiaľ cestovné a poplatky za zmenenú cestu budú nižšie alebo
- Vráti zaplatenú cenu letenky v súlade s ustanovením _ 13 týchto podmienok a nebude už mať voči cestujúcemu žiadne ďalšie záväzky.
d) dopravca nezodpovedá za chyby a opomenutia v letových poriadkoch alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancami alebo agentmi dopravcu o dátumoch a časoch odletov či príletov ao prevádzke lietadiel, s výnimkou prípadov, keď dopravca je si vedomý, že jeho konaním alebo opomenutím nastane pravdepodobne škoda. Vrátenie peňazí
• V prípade, že dopravca nemôže splniť podmienky dopravy podľa dopravnej zmluvy alebo keď cestujúci žiada zmenu niektoré z podmienok dopravy, je letecký dopravca oprávnený poskytnúť cestujúcemu náhradu za nepoužitú letenku alebo jej časť. Vrátené cestovné bude vyplatené oprávnenej osobe len vtedy, odovzdá-li dopravcovi letenku s nepoužitými letovými kupónmi, kupónom pre cestujúceho, popr. i palubnú vstupenku.
Dopravca poskytne náhradu buď osobe uvedenej na letenke alebo osobe, ktorá za túto letenku zaplatila a predloží o tom dostatočný dôkaz.
Ak bola letenka zaplatená inou osobou, než ktorá je uvedená na letenke a dopravca má označené na letenke obmedzujúce podmienky pre refundáciu, uskutoční dopravca refundáciu len osobe, ktorá zaplatila letenku.

 
     
     

 © n-games 2009 všetky práva vyhradené pre cestovateľské weby autora Leopolda a Cyrixa. Využili sme dizajnové prvky webstránok n-games  dizajnu a administrátora