hlavná strana
 

Ponuka leteckej dopravy

Hlavná strana
Poistenie dopravy
Prevoz batožiny
Hmotnosť batožiny
Zrušenia a storná
Rezervácie letenky

Rýchla ponuka leteniek

 

Reklama

 

 

 
 
 
  PREVOZ A DRUHY BATOŽINY:  
Veci vylúčené z leteckej dopravy:
batožina a veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a ďalej batožina a veci, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave poškodené alebo ktorých obal je nevyhovujúci.
Dopravca môže odmietnuť prepravu týchto vecí pred odletom alebo kedykoľvek počas cesty.
 
     
     
     
  Len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním stanovených je možné prepravovať:

a) živé zvieratá, vrátane vtákov a plazov (preprava sa vykonáva na zodpovednosť cestujúceho, ktorý sa prepravuje).
Preprava môže byť vykonaná:
- V kabíne pre cestujúcich (len malé zvieratá - 1 schránka v kabíne lietadla)
- V nákladovom priestore za podmienok stanovených pre prepravu živých zvierat

b) preprava zbraní a streliva:
zbrane všetkého druhu môžu byť prijaté k leteckej preprave len do tých miest, kam je to platnými predpismi povolené. Musia byť nenabíja a umiestnené len v nákladnom priestore. Strelivo, ktoré je svojím charakterom výbušnina, patrí medzi tzv nebezpečný náklad a môže byť premiestnené len ako leteckej tovaru podľa podmienok uvedených v IATA manuále pre prepravu nebezpečného nákladu.

c) preprava diplomatických batožiny je povolená diplomatickým kurýrům v kabíne pre cestujúcich.

PREHLIADKA BATOŽINY
• Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožiny. Ak nie je cestujúci prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, otvoriť batožinu cestujúceho, ak má za to, že obsahuje predmety vylúčené z prepravy, alebo ktorých preprava si vyžaduje osobitný režim. PREPRAVA NADPOČETNEJ BATOŽINY
• Batožina, ktoré majú väčšiu hmotnosť ako je povolená pre batožiny (nadpočetná batožina), budú prepravené podľa kapacitných možností dopravcu a bude za nich účtované prepravné podľa hmotnosti určenej sadzbou za 1 kg na základe tarifu dopravcu.

 
     

 © n-games 2009 všetky práva vyhradené pre cestovateľské weby autora Leopolda a Cyrixa. Využili sme dizajnové prvky webstránok n-games  dizajnu a administrátora